Ogolaanshaha Sannadka Gudihiisa iyo Bedelaada

Barbaarinta dhalinyarada qarniga 21-aad

Haddii aad rabto inaad boos ka codsato akadeemiyada Ernest Bevin oo ka baxsan wareejinta Hoose ilaa Sare, Waa inaad sidaas ku samaysaa Adeegga Ardayda ee Wandsworth.

Waalidiinta waa lagu soo dhaweynayaa inay la xiriiraan dugsiga si ay u weydiiyaan inay jiraan boosas bannaan sannado aan ahayn dhibcaha beddelka caadiga ah (Sannadka 7 iyo Sannadka 12) oo weydii inaad booqato dugsiga inta lagu jiro saacadaha shaqada si aad u aragto maalin dugsiyeed caadi ah. Fadlan la xidhiidh admissions@ernestbevinacademy.org.uk

Booqasho Adeegyada Ardayda Wandsworth wixii macluumaad dheeraad ah.

Si aad boos u codsato ku buuxi foomka codsiga ee ku jira linkiga hoose oo ku soo celi admissions@richmondandwandsworth.gov.uk

Foomka Codsiga

Dhacdooyinka Furan ee soo socda