ஆறாவது படிவம் திறந்த மாலை

Ernest Bevin Academy Sixth Form  - Open Day 7th December, 4-7மாலை

வருடத்தில் சுற்றுப்பயணங்களை வரவேற்கிறோம், மின்னஞ்சல் செய்யவும் admissions@ernestbevinacademy,org,uk வருகையை ஏற்பாடு செய்ய.
இதற்கிடையில், எர்னஸ்ட் பெவின் அகாடமியில் விர்ச்சுவல் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொள்வதன் மூலம் என்ன சலுகைகள் உள்ளன என்பதை நீங்கள் அறியலாம்.

மெய்நிகர் சுற்றுப்பயணம்

வரவிருக்கும் திறந்த நிகழ்வுகள்